Proverbes 15:3
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
2 Chroniques 16:9
כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות׃
Job 31:4
הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃
Job 34:21
כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה׃
Psaumes 11:4
יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃
Psaumes 17:3
בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃
Psaumes 139:1-12
1
למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃
2
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
3
ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה׃
4
כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃
5
אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׃
6
פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה׃
7
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃
8
אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃
9
אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים׃
10
גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃
11
ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני׃
12
גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה׃
Jérémie 16:17
כי עיני על כל דרכיהם לא נסתרו מלפני ולא נצפן עונם מנגד עיני׃
Jérémie 17:10
אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו׃
Jérémie 23:24
אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
Jérémie 32:19
גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו׃
Osée 7:2
ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃
Hébreux 4:13
ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃
Apocalypse 2:18
ואל מלאך קהל תיאטירא כתב כה אמר בן האלהים אשר עיניו כלבת אש ומרגלתיו כעין נחשת קלל׃
Apocalypse 2:23
והרגתי במות את בניה וידעו כל הקהלות כי אני חקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו׃