Proverbes 2:16-19
16
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
17
העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃
18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
19
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃
Proverbes 6:24
לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃
Proverbes 7:5
לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
Proverbes 22:14
שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃
Proverbes 23:27
כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃
Proverbes 23:28
אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃
Proverbes 23:33
עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃
1 Rois 11:1
והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה מואביות עמניות אדמית צדנית חתית׃