Proverbes 26:12
ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃
Esaïe 5:21
הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים׃
Romains 11:25
כי לא אכחד מכם אחי את הסוד הזה פן תהיו חכמים בעיניכם כי טמטום הלב למקצת נהיה לישראל עד כי יכנס מלא הגוים׃
Romains 12:16
לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃
Proverbes 14:27
יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃
Proverbes 16:6
בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃
Néhémie 5:15
והפחות הראשנים אשר לפני הכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים גם נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלהים׃
Job 1:1
איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Psaumes 34:11-14
11
לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃
12
מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃
13
נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃
14
סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Ecclesiaste 12:13
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃