Proverbes 26:4
אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה׃
Ecclesiaste 10:13
תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃
Matthieu 7:6
אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים פן ירמסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם׃
Matthieu 11:17-19
17
חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא ספדתם׃
18
כי בא יוחנן לא אכל ולא שתה ויאמרו שד בו׃
19
ויבא בן האדם והוא אכל ושתה ויאמרו הנה איש זולל וסבא ואהב מוכסים וחטאים ונצדקה החכמה מאת בניה׃