Job 29:16
אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃
Job 31:13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
Job 31:21
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃
Psaumes 31:7
אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי׃
Psaumes 41:1
למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃
Galates 6:1
אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃
Proverbes 21:13
אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃
1 Samuel 25:9-11
9
ויבאו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו׃
10
ויען נבל את עבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדניו׃
11
ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה׃
Jérémie 5:28
שמנו עשתו גם עברו דברי רע דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו׃
Jérémie 22:15-17
15
התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו׃
16
דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה׃
17
כי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל המרוצה לעשות׃
Ezechiel 22:7
אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃
Ezechiel 22:29-31
29
עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט׃
30
ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃
31
ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה׃
Michée 3:1-4
1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
4
אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃