Proverbes 29:14
מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון׃
Proverbes 16:12
תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃
Proverbes 20:8
מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃
1 Samuel 13:13
ויאמר שמואל אל שאול נסכלת לא שמרת את מצות יהוה אלהיך אשר צוך כי עתה הכין יהוה את ממלכתך אל ישראל עד עולם׃
2 Samuel 8:15
וימלך דוד על כל ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו׃
1 Rois 2:12
ושלמה ישב על כסא דוד אביו ותכן מלכתו מאד׃
Psaumes 89:14
צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך׃
Psaumes 99:4
ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Esaïe 49:8
כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות׃
2 Rois 15:18-20
18
ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מעל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל כל ימיו׃
19
בא פול מלך אשור על הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר כסף להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו׃
20
ויצא מנחם את הכסף על ישראל על כל גבורי החיל לתת למלך אשור חמשים שקלים כסף לאיש אחד וישב מלך אשור ולא עמד שם בארץ׃
Jérémie 22:13-17
13
הוי בנה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן לו׃
14
האמר אבנה לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר׃
15
התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו׃
16
דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה׃
17
כי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל המרוצה לעשות׃
Daniel 11:20
ועמד על כנו מעביר נוגש הדר מלכות ובימים אחדים ישבר ולא באפים ולא במלחמה׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃