Proverbes 1:11-19
11
אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
13
כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃
14
גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃
15
בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃
16
כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃
17
כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃
18
והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃
19
כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃
Psaumes 50:18-22
18
אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃
19
פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃
20
תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי׃
21
אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃
22
בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃
Esaïe 1:23
שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃
Marc 11:17
וילמד ויאמר להם הלא כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים ואתם עשיתם אתו מערת פריאים׃
Proverbes 6:32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃
Proverbes 8:36
וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות׃
Proverbes 15:32
פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃
Proverbes 20:2
נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃
Lévitique 5:1
ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו׃
Juges 17:2
ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח לך ואתי אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה׃