Proverbes 6:4-11
4
אל תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך׃
5
הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש׃
6
לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם׃
7
אשר אין לה קצין שטר ומשל׃
8
תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃
9
עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך׃
10
מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃
11
ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃
Romains 13:11
וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
1 Thessaloniciens 5:6-8
6
לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
7
כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃
8
ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃