Proverbes 17:5
לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃
Juges 16:25
ויהי כי טוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו ויקראו לשמשון מבית האסירים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים׃
2 Samuel 16:5-14
5
ובא המלך דוד עד בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול ושמו שמעי בן גרא יצא יצוא ומקלל׃
6
ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד וכל העם וכל הגברים מימינו ומשמאלו׃
7
וכה אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליעל׃
8
השיב עליך יהוה כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתו ויתן יהוה את המלוכה ביד אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה׃
9
ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך למה יקלל הכלב המת הזה את אדני המלך אעברה נא ואסירה את ראשו׃
10
ויאמר המלך מה לי ולכם בני צריה כי יקלל וכי יהוה אמר לו קלל את דוד ומי יאמר מדוע עשיתה כן׃
11
ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי ואף כי עתה בן הימיני הנחו לו ויקלל כי אמר לו יהוה׃
12
אולי יראה יהוה בעוני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה׃
13
וילך דוד ואנשיו בדרך ושמעי הלך בצלע ההר לעמתו הלוך ויקלל ויסקל באבנים לעמתו ועפר בעפר׃
14
ויבא המלך וכל העם אשר אתו עיפים וינפש שם׃
Job 31:29
אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע׃
Psaumes 35:15
ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו׃
Psaumes 35:19
אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין׃
Psaumes 42:10
ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך׃
Abdias 1:12
ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה׃
1 Corinthiens 13:6
לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃
1 Corinthiens 13:7
את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃