Job 5:19
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃
Psaumes 34:19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Psaumes 37:24
כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃
Michée 7:8-10
8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
10
ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃
2 Corinthiens 1:8-10
8
כי לא נכחד מכם אחי את צרתנו אשר מצאתנו באסיא אשר כבדה עלינו עד למאד ויותר מכחנו עד כי נואשנו מן החיים׃
9
ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את המות למען לא נהיה בטחים בנפשנו כי אם באלהים המחיה את המתים׃
10
אשר הצילנו ממות כזה ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים כי יוסיף להצילנו׃
2 Corinthiens 4:8-12
8
נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃
9
נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃
10
ונשאים בכל עת מיתת האדון ישוע בגויתנו למען יגלו גם חיי ישוע בגויתנו׃
11
כי אנחנו החיים נמסרים תמיד למות בעבור ישוע למען יגלו גם חיי ישוע בבשרנו בשר התמותה׃
12
לכן בנו יאמץ המות ובכם החיים׃
2 Corinthiens 11:23-27
23
משרתי המשיח הם כמתהולל אמר אנכי יותר מהם יותר ביגיעות יותר למאד במכות יותר במוסרות ורב פעמים במצוקות מות׃
24
חמש פעמים ספגתי בידי היהודים ארבעים חסר אחת׃
25
שלש פעמים יסרתי בשוטים פעם אחת סקלתי ושלש פעמים נשברה לי הספינה ואהי במצולות ים לילה ויום׃
26
במסעות רבות בסכנות נהרות בסכנות שדדים בסכנות מצד בני עמי בסכנות מצד הגוים סכנות בעיר סכנות במדבר סכנות בים סכנות בתוך אחי שקר׃
27
בעמל ובתלאה בשקידות הרבה ברעב ובצמא בצומות הרבה בקר ובעירום׃
Proverbes 13:17
מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא׃
Proverbes 28:14-18
14
אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃
15
ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל׃
16
נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים׃
17
אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו׃
18
הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת׃
1 Samuel 26:10
ויאמר דוד חי יהוה כי אם יהוה יגפנו או יומו יבוא ומת או במלחמה ירד ונספה׃
1 Samuel 31:4
ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Psaumes 7:16
ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃
Psaumes 52:5
גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
Amos 5:2
נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה׃
Amos 8:14
הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃
1 Thessaloniciens 5:3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
Apocalypse 18:20
רנו עליה השמים והשליחים הקדשים והנביאים כי שפט אלהים את משפטכם ממנה׃
Apocalypse 18:21
וישא מלאך נורא אבן גדולה כפלח רכב וישליכה אל תוך הים לאמר ככה תשלך במערצה בבל העיר הגדולה ולא תמצא עוד׃