Génèse 19:32-38
32
לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע׃
33
ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה׃
34
ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע׃
35
ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה׃
36
ותהרין שתי בנות לוט מאביהן׃
37
ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום׃
38
והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום׃
Proverbes 31:5
פן ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל בני עני׃
Psaumes 69:12
ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃
Daniel 5:4
אשתיו חמרא ושבחו לאלהי דהבא וכספא נחשא פרזלא אעא ואבנא׃
Osée 7:5
יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את לצצים׃
Jude 1:12
הלא צורי מכשול המה בסעודתיכם של אהבה ובקלות ראש יאכלו וישתו עמכם ורעים את נפשם עננים הם בבלי מים הנדפים מפני רוח עצי חרף באין פרי אשר מתו פעמים ונעקרו׃
Jude 1:13
משברי ים עזים אשר יגרשו בשתם ככבים תעים אשר חשך אפלה צפון להם עדי עד׃