Proverbes 23:29-35
29
למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃
30
למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃
31
אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃
32
אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃
33
עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃
34
והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל׃
35
הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃
Proverbes 20:1
לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃
Proverbes 28:7
נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃
Proverbes 31:6
תנו שכר לאובד ויין למרי נפש׃
Proverbes 31:7
ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר עוד׃
Esaïe 5:11
הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם׃
Esaïe 5:22
הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר׃
Esaïe 22:13
והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות׃
Matthieu 24:49
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
Luc 15:13
ויהי מקץ ימים ויאסף הבן הצעיר את הכל וילך אל ארץ רחוקה ושם פזר את רכשו וילך בדרך סובאים וזוללים׃
Luc 16:19
איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתעגג וישמח יום יום׃
Luc 21:34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
Romains 13:13
וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃
Ephésiens 5:18
ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃
1 Pierre 4:3
כי דינו עת החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגוים בלכתנו בדרכי זמה ובתאות כסבאי יין וזללי בשר ורדפי שכר ותועבות עבדת האלילים׃
1 Pierre 4:4
ועל זאת תמהים המה ומגדפים כי לא תרוצו עמהם לשטף בזמה כמוהם׃