Proverbes 3:31
אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃
Proverbes 24:1
אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם׃
Psaumes 37:1-3
1
לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה׃
2
כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון׃
3
בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃
Psaumes 73:3-7
3
כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃
4
כי אין חרצבות למותם ובריא אולם׃
5
בעמל אנוש אינמו ועם אדם לא ינגעו׃
6
לכן ענקתמו גאוה יעטף שית חמס למו׃
7
יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב׃
Proverbes 15:16
טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃
Proverbes 28:14
אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃
Psaumes 111:10
ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃
Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Ecclesiaste 5:7
כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא׃
Ecclesiaste 12:13
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃
Ecclesiaste 12:14
כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע׃
Actes 9:31
ויהי שלום לקהלות בכל מקמות יהודה והגליל ושמרון ותבנינה ותתהלכנה ביראת האדון ותרבינה בנחמת רוח הקדש׃
2 Corinthiens 7:1
לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃
1 Pierre 1:17
ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃