Proverbes 1:10
בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃
Proverbes 2:1
בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃
Proverbes 4:1
שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃
Matthieu 9:2
והנה הם מביאים אליו איש נכה אברים והוא משכב על המטה ויהי כראות ישוע את אמונתם ויאמר אל נכה האברים חזק בני נסלחו לך חטאתיך׃
Jean 21:5
ויאמר אליהם ישוע בני היש לכם אכל מאומה ויענו אתו אין׃
1 Jean 2:1
בני הנני כתב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק׃
Proverbes 23:24
גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃
Proverbes 23:25
ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך׃
Proverbes 10:1
משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃
Proverbes 15:20
בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃
Proverbes 29:3
איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון׃
1 Thessaloniciens 2:19
כי מי תקותנו ומי שמחתנו ועטרת תפארתנו הלא גם אתם לפני אדנינו ישוע המשיח בבואו׃
1 Thessaloniciens 2:20
אמנם אתם כבודנו ושמחתנו׃
1 Thessaloniciens 3:8
כי עתה נחיה אם תעמדו אתם באדנינו׃
1 Thessaloniciens 3:9
כי מה נשיב לאלהים להודות לו בעבורכם על כל השמחה אשר שמחנו עליכם לפני אלהינו׃
2 Jean 1:4
שמחתי למאד כי מצאתי מבניך מתהלכים באמת כמצוה אשר קבלנו מאת האב׃
3 Jean 1:3
כי שמחתי למאד כאשר באו אחים ויעידו על אמתך אשר מתהלך באמת אתה׃
3 Jean 1:4
אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃
Jérémie 32:41
וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשי׃
Sophonie 3:17
יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃
Luc 15:23
והביאו את עגל המרבק וטבחו אתו ונאכלה ונשמח׃
Luc 15:24
כי זה בני היה מת ויחי ואובד היה וימצא ויחלו לשמח׃
Luc 15:32
אבל נכון לשוש ולשמח כי אחיך זה היה מת ויחי ואבד היה וימצא׃
Jean 15:11
את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃