Proverbes 10:2
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃
Proverbes 13:11
הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃
Proverbes 20:14
רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃
Proverbes 20:21
נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃
Proverbes 22:8
זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה׃
Proverbes 30:8
שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃
Jérémie 17:11
קרא דגר ולא ילד עשה עשר ולא במשפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל׃
1 Timothée 6:9
אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃
1 Timothée 6:10
כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃
Tite 1:11
אשר סכור יסכר פיהם ההפכים בתים כלם בהורותם דברים לא כנים עקב בצע׃
2 Pierre 2:3
ובדברי בדוי יעשו אתכם למחסר להם למען בצע בצע אשר משפטם מעולם לא יתמהמה ושברם לא ינום׃
Proverbes 8:36
וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות׃
Ezechiel 18:31
השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל׃