Proverbes 10:4
ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃
Proverbes 13:4
מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן׃
Proverbes 27:23-27
23
ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃
24
כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃
25
גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים׃
26
כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃
27
ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃
Ephésiens 4:28
מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃
1 Thessaloniciens 4:11
ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃
1 Thessaloniciens 4:12
למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃
Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
Proverbes 20:21
נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃
Proverbes 28:22
נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו׃