Psaumes 20:7
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃
Psaumes 33:17
שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 147:10
לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה׃
Ecclesiaste 9:11
שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם׃
Esaïe 31:1
הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו׃
Psaumes 3:3
ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃
Psaumes 3:8
ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה׃
Psaumes 68:20
האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃
Psaumes 144:10
הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה׃