Proverbes 6:19
יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃
Proverbes 19:5
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃
Proverbes 19:9
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃
Proverbes 25:18
מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃
Exode 23:1
לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃
Deutéronome 19:16-19
16
כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה׃
17
ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם׃
18
ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו׃
19
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך׃
Proverbes 12:19
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃
Actes 12:15
ויאמרו אליה משגעת את והיא מתאמצת כי כן הוא ויאמרו מלאכו הוא׃
2 Corinthiens 1:17-20
17
ועתה הכי נמהר הייתי בעצתי אם אשר יעצתי לפי הבשר יעצתי והיה אצלי פעם הן הן ופעם לא לא׃
18
אכן נאמן האלהים כי דברנו אליכם לא היה הן ולא׃
19
כי בן האלהים ישוע המשיח הנקרא בתוככם על ידינו על ידי ועל ידי סלונוס וטימותיוס הוא לא היה הן ולא כי היו היה בו רק הן׃
20
כי כל הבטחות האלהים כלן בו היו הן ובו היו אמן לכבוד האלהים על ידינו׃
2 Corinthiens 4:13
ובהיות לנו הרוח ההוא של האמונה כדבר הכתוב האמנתי כי אדבר גם אנחנו נאמין ועל כן נדבר׃
Tite 3:8
נאמן הוא הדבר ורצה אני כי תקים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם׃