Proverbes 10:22
ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃
Proverbes 15:6
בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת׃
Psaumes 112:3
הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃
Ecclesiaste 5:19
גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא׃
Ecclesiaste 7:11
טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש׃
Ecclesiaste 10:19
לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל׃
Matthieu 6:19
אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃
Matthieu 6:20
אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃
Luc 6:45
האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו׃
Psaumes 23:5
תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה׃
Jérémie 41:8
ועשרה אנשים נמצאו בם ויאמרו אל ישמעאל אל תמתנו כי יש לנו מטמנים בשדה חטים ושערים ושמן ודבש ויחדל ולא המיתם בתוך אחיהם׃
Matthieu 25:3
הכסילות לקחו את הנרות ולא לקחו עמהן שמן׃
Matthieu 25:4
והחכמות לקחו שמן בכליהן ואת נרותיהן׃
Matthieu 25:3
הכסילות לקחו את הנרות ולא לקחו עמהן שמן׃
Matthieu 25:4
והחכמות לקחו שמן בכליהן ואת נרותיהן׃
Matthieu 25:8
ותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃
Luc 15:14
ואחרי כלותו את הכל היה רעב חזק בארץ ההיא ויחל להיות חסר לחם׃
Luc 16:1
ויאמר גם אל תלמידיו איש עשיר היה ולו פקיד על ביתו וילשינהו אליו באמרם כי מפזר הוא את קניניך׃
Luc 16:19-25
19
איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתעגג וישמח יום יום׃
20
ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער ביתו והוא מלא אבעבעות׃
21
ויתאו לשבע מן הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו אבעבעותיו׃
22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃
23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃
24
ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה׃
25
ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער׃