Proverbes 16:2
כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃
Proverbes 16:25
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
Proverbes 20:6
רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃
Proverbes 30:12
דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃
Psaumes 36:2
כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא׃
Luc 18:11
ויתיצב הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אלהים אודך כי אינני כאשר האדם הגזלים והעשקים והנאפים או גם כמכס הזה׃
Luc 18:12
אני צם פעמים בשבוע אני מעשר את כל קניני׃
Galates 6:3
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃
Jacques 1:22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃
Proverbes 24:12
כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃
1 Samuel 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃
Jérémie 17:10
אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו׃
Luc 16:15
ויאמר אליהם אתם הם המצטדקים לפני האדם ואלהים יודע את לבבכם כי הגבה באדם תועבה הוא לפני האלהים׃
Jean 2:24
והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם׃
Jean 2:25
ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם׃
Apocalypse 2:23
והרגתי במות את בניה וידעו כל הקהלות כי אני חקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו׃