Proverbes 19:25
לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת׃
Nombres 16:34
וכל ישראל אשר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן תבלענו הארץ׃
Deutéronome 13:11
וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך׃
Deutéronome 21:21
ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו׃
Psaumes 64:7-9
7
וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃
8
ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃
9
וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃
Actes 5:5
וכשמע חנניה את הדברים האלה נפל ארצה ויגוע ותהי יראה גדולה על כל השמעים׃
Actes 5:11-14
11
ותהי יראה גדולה על כל הקהל ועל כל השמעים את אלה׃
12
ויעשו אתות ומופתים רבים בקרב העם על ידי השליחים וכלם נאספו לב אחד באולם של שלמה׃
13
ומן האחרים אין איש אשר מלאו לבו לחלות עליהם אך הוקיר אתם העם׃
14
אבל נספחו עוד יתר מאמינים אל האדון אנשים ונשים הרבה מאד׃
1 Corinthiens 10:6-11
6
וכל זאת היתה לנו למופת לבלתי התאות לרעה כאשר התאוו גם המה׃
7
ולא תהיו עבדי אלילים כאשר היו מקצתם כמו שכתוב וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק׃
8
ולא נהיה זנים כאשר זנו מקצתם ויפלו ביום אחד שלשה ועשרים אלף איש׃
9
ולא ננסה את המשיח כאשר נסוהו מקצתם ויאבדום הנחשים׃
10
גם לא תלינו כאשר הלינו מקצתם וימותו ביד המשחית׃
11
כל זאת מצאתם להיות למופת ותכתב למוסר לנו אשר הגיעו אלינו קצי העולמים׃
Hébreux 2:1-3
1
לכן אנחנו חיבים ביותר להכין לבבנו אל אשר שמענו פן ילוז ויאבד ממנו׃
2
כי אם הדבר הנאמר על ידי המלאכים היה קים וכל פשע ומרי נשא את ענשו כמשפט׃
3
איך נמלט אנחנו אם לא נשים לב לתשועה גדולה אשר כזאת הנאמרה מתחלה בפי האדון ותקים לנו על ידי שמעיה׃
Hébreux 10:28
הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה׃
Hébreux 10:29
מה תחשבו כמה יגדל הענש הראוי לרמס ברגלו את בן האלהים וחשב לחל את דם הברית אשר הוא מקדש בו ומחרף את רוח החסד׃
Apocalypse 11:13
ובשעה ההיא היה רעש גדול ותפל עשירית העיר ושבעת אלפים שמות בני אדם נהרגו ברעש והנשארים רעדה אחזתם ויתנו כבוד לאלהי השמים׃
Proverbes 1:5
ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃
Proverbes 9:9
תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃
Proverbes 15:14
לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת׃
Proverbes 18:1
לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃
Proverbes 18:15
לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃