Proverbes 20:26
מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃
Proverbes 16:12
תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃
Proverbes 29:14
מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון׃
1 Samuel 23:3
ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעלה אל מערכות פלשתים׃
1 Samuel 23:4
ויוסף עוד דוד לשאל ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי אני נתן את פלשתים בידך׃
2 Samuel 23:4
וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ׃
Psaumes 72:4
ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃
Psaumes 92:9
כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און׃
Psaumes 99:4
ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׃
Psaumes 101:6-8
6
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃
7
לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃
8
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃
Esaïe 32:1
הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו׃