Proverbes 18:4
מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה׃
Psaumes 64:6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
1 Corinthiens 2:11
כי מי הוא בבני אדם הידע את אשר באדם בלתי אם רוח האדם אשר בקרבו כן גם לא ידע איש את אשר באלהים בלתי אם רוח האלהים׃