Proverbes 20:10
אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃
Ezechiel 45:10
מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם׃
Osée 12:7
כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃
Amos 8:5
לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה׃