Proverbes 11:13
הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃
Proverbes 18:8
דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃
Proverbes 26:20-22
20
באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון׃
21
פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר ריב׃
22
דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃
Lévitique 19:16
לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃
Proverbes 24:21
ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב׃
Proverbes 16:29
איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב׃
Romains 16:18
כי אנשים אשר כאלה אינם עבדים את אדנינו ישוע המשיח כי אם את כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את לב הפתאים׃