Proverbes 6:9-11
9
עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך׃
10
מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃
11
ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃
Proverbes 10:4
ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃
Proverbes 12:11
עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃
Proverbes 13:4
מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן׃
Proverbes 19:15
עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃
Proverbes 24:30-34
30
על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב׃
31
והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה׃
32
ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר׃
33
מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃
34
ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן׃
Romains 12:11
שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃
2 Thessaloniciens 3:10
כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃
Jonas 1:6
ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד׃
Romains 13:11
וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃
1 Corinthiens 15:34
הקיצו במישרים משכרון ואל תחטאו כי יש אנשים אשר אין בהם דעת אלהים לבשתכם אני אמר זאת׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃