Proverbes 21:8
הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃
Proverbes 22:15
אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃
Psaumes 51:5
הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃
Psaumes 58:3
זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃
Matthieu 7:16
הכר תכירו אותם בפריהם היאספו ענבים מן הקצים או תאנים מן הברקנים׃
Luc 1:15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
Luc 1:66
וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו׃
Luc 2:46
ויהי אחרי שלשת ימים וימצאהו במקדש ישב בתוך המורים שמע אליהם ושאל אתם׃
Luc 2:47
וכל השמעים אליו השתוממו על שכלו ועל תשובתיו׃
Luc 6:43
כי עץ טוב איננו עשה פרי משחת וגם עץ משחת איננו עשה פרי טוב׃
Luc 6:44
כי כל עץ נכר בפריו כי אין אספים תאנים מן הקצים אף אין בצרים ענב מן הסנה׃