Proverbes 5:4-14
4
ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃
5
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃
6
ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע׃
7
ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי׃
8
הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה׃
9
פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי׃
10
פן ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי׃
11
ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃
12
ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃
13
ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני׃
14
כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה׃
Proverbes 6:26-35
26
כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃
27
היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה׃
28
אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה׃
29
כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃
30
לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃
31
ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן׃
32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃
33
נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃
34
כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם׃
35
לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד׃
Proverbes 7:22-27
22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
24
ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי׃
25
אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃
26
כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃
27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃
Proverbes 9:18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
1 Corinthiens 6:9-11
9
הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃
10
לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃
11
וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו׃
Galates 5:19-21
19
וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃
20
עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃
21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
Ephésiens 5:5
כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃
Apocalypse 22:15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃