Proverbes 1:10-19
10
בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃
11
אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
13
כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃
14
גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃
15
בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃
16
כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃
17
כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃
18
והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃
19
כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃
Proverbes 4:14-17
14
בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃
15
פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור׃
16
כי לא ישנו אם לא ירעו ונגזלה שנתם אם לא יכשולו׃
17
כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃
Proverbes 9:6
עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃
Proverbes 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃
Psaumes 17:4
לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ׃
Psaumes 17:5
תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃
Psaumes 26:4
לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא׃
Psaumes 26:5
שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃
Psaumes 141:4
אל תט לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פעלי און ובל אלחם במנעמיהם׃
2 Corinthiens 6:17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
Proverbes 3:32
כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃
Proverbes 8:13
יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃
Proverbes 16:28-30
28
איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃
29
איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב׃
30
עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה׃
Psaumes 101:4
לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃
Esaïe 59:3-5
3
כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהגה׃
4
אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און׃
5
ביצי צפעוני בקעו וקורי עכביש יארגו האכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה׃
Actes 20:30
וגם מקרבכם יקומו אנשים דברי תהפכות להטות אחריהם את התלמידים׃
1 Corinthiens 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃