Proverbes 10:11
מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃
Proverbes 13:14
תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃
Proverbes 16:22
מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃
Proverbes 20:5
מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה׃
Matthieu 12:34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
Jean 4:14
ואשר ישתה מן המים אשר אנכי נתן לו לא יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נבעים לחיי העולמים׃
Jean 7:38
המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃
Jean 7:39
וזאת אמר על הרוח אשר יקחהו המאמינים בו כי לא נתן רוח הקדש עדנה יען אשר ישוע עוד לא נתפאר׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃
Psaumes 78:2
אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃