Proverbes 11:2
בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃
Proverbes 22:10
גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃
Proverbes 29:16
ברבות רשעים ירבה פשע וצדיקים במפלתם יראו׃
1 Samuel 20:30
ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות הלוא ידעתי כי בחר אתה לבן ישי לבשתך ולבשת ערות אמך׃
Néhémie 4:4
שמע אלהינו כי היינו בוזה והשב חרפתם אל ראשם ותנם לבזה בארץ שביה׃
Psaumes 69:9
כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
Psaumes 69:20
חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃
Psaumes 123:3
חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
Psaumes 123:4
רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃
Matthieu 27:39-44
39
והעברים גדפו אותו ויניעו את ראשם׃
40
ויאמרו אתה ההרס את ההיכל ובנהו בשלשת ימים הושע לנפשך ואם בן האלהים אתה רדה מן הצלב׃
41
וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים לאמר׃
42
את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃
43
בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃
44
וגם הפריצים הנצלבים אתו חרפהו כדברים האלה׃
1 Pierre 4:4
ועל זאת תמהים המה ומגדפים כי לא תרוצו עמהם לשטף בזמה כמוהם׃
1 Pierre 4:14
אם יחרפו אתכם למען שם המשיח אשריכם כי נחה עליכם רוח הכבוד רוח אלהים אצלם מנאץ הוא ואצלכם נכבד׃