Proverbes 1:5
ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃
Proverbes 4:5
קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃
Proverbes 4:7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
Proverbes 9:9
תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃
Proverbes 10:14
חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה׃
Proverbes 15:14
לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת׃
Proverbes 23:23
אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃
1 Rois 3:9
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃
Psaumes 119:97-104
97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
98
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃
99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
100
מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃
101
מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃
102
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃
103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
104
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃
Luc 8:8-10
8
ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויצמח ויעש פרי מאה שערים כזאת דבר ויזעק מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
9
וישאלהו תלמידיו לאמר מה המשל הזה׃
10
ויאמר לכם נתן לדעת את סודות מלכות האלהים ולאחרים במשלים למען בראתם לא יראו ובשמעם לא יבינו׃
Luc 10:39
ולה היתה אחות ושמה מרים אשר ישבה לרגלי ישוע לשמע אל דברו׃
2 Timothée 3:15-17
15
ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃
16
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃
17
למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃
Jacques 1:5
ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃