Proverbes 10:15
הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃
Proverbes 11:4
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃
Deutéronome 32:31
כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
Job 31:24
אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃
Job 31:25
אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃
Psaumes 49:6-9
6
הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו׃
7
אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃
8
ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃
9
ויחי עוד לנצח לא יראה השחת׃
Psaumes 52:5-7
5
גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
6
ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃
7
הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃
Psaumes 62:10
אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב׃
Psaumes 62:11
אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים׃
Ecclesiaste 7:12
כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃
Luc 12:19-21
19
ואמר לנפשי נפשי יש לך עתודות הרבה לשנים רבות הנפשי אכלי שתי ושישי׃
20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃