Proverbes 26:7
דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים׃
Psaumes 50:16
ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך׃
Psaumes 50:17
ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך׃
Matthieu 7:5
החנף הסר בראשונה את הקורה מעינך ואחרי כן ראה תראה להסיר את הקסם מעין אחיך׃
Proverbes 16:10-13
10
קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו׃
11
פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס׃
12
תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃
13
רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב׃
Proverbes 29:12
משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים׃
2 Samuel 23:3
אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים׃
Job 34:12
אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃
Psaumes 101:3-5
3
לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃
4
לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃
5
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
Proverbes 12:19
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃