Proverbes 15:2
לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃
Job 13:5
מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃
Ecclesiaste 5:3
כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים׃
Ecclesiaste 10:3
וגם בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא׃
Ecclesiaste 10:14
והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃