1 Samuel 24:17
ויאמר אל דוד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה׃
1 Samuel 31:2
וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול׃
1 Samuel 31:3
ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים׃
2 Samuel 21:1-14
1
ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את פני יהוה ויאמר יהוה אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבענים׃
2
ויקרא המלך לגבענים ויאמר אליהם והגבענים לא מבני ישראל המה כי אם מיתר האמרי ובני ישראל נשבעו להם ויבקש שאול להכתם בקנאתו לבני ישראל ויהודה׃
3
ויאמר דוד אל הגבענים מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת יהוה׃
4
ויאמרו לו הגבענים אין לי כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש להמית בישראל ויאמר מה אתם אמרים אעשה לכם׃
5
ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו ואשר דמה לנו נשמדנו מהתיצב בכל גבל ישראל׃
6
ינתן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת שאול בחיר יהוה ויאמר המלך אני אתן׃
7
ויחמל המלך על מפיבשת בן יהונתן בן שאול על שבעת יהוה אשר בינתם בין דוד ובין יהונתן בן שאול׃
8
ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמני ואת מפבשת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזלי המחלתי׃
9
ויתנם ביד הגבענים ויקיעם בהר לפני יהוה ויפלו שבעתים יחד והם המתו בימי קציר בראשנים תחלת קציר שערים׃
10
ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם ואת חית השדה לילה׃
11
ויגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פלגש שאול׃
12
וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית שן אשר תלום שם הפלשתים ביום הכות פלשתים את שאול בגלבע׃
13
ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו ויאספו את עצמות המוקעים׃
14
ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי כן׃
Psaumes 35:12
ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי׃
Psaumes 38:20
ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב׃
Psaumes 55:12-15
12
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃
13
ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃
14
אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃
15
ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי רעות במגורם בקרבם׃
Psaumes 109:4-13
4
תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃
5
וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃
6
הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו׃
7
בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה׃
8
יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר׃
9
יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה׃
10
ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃
11
ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו׃
12
אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃
13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
Jérémie 18:20
הישלם תחת טובה רעה כי כרו שוחה לנפשי זכר עמדי לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את חמתך מהם׃
Jérémie 18:21
לכן תן את בניהם לרעב והגרם על ידי חרב ותהינה נשיהם שכלות ואלמנות ואנשיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי חרב במלחמה׃
Matthieu 27:5
וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃
Matthieu 27:25
ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו׃
Romains 12:17
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
1 Thessaloniciens 5:15
וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1 Pierre 3:9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃