Psaumes 37:30
פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃
Psaumes 45:2
יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם׃
Psaumes 51:13-15
13
אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו׃
14
הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך׃
15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Psaumes 71:15-18
15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
16
אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃
17
אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃
18
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃
Psaumes 78:2-6
2
אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
3
אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו לנו׃
4
לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה׃
5
ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם׃
6
למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃
Psaumes 119:13
בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃
Ecclesiaste 12:9
ויתר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה׃
Ecclesiaste 12:10
בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת׃
Cantique des Cantiques 4:11
נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃
Matthieu 10:27
את אשר אני אמר לכם בחשך דברו באור ואשר ילחש לאזניכם השמיעו על הגגות׃
Matthieu 28:18-20
18
ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃
19
לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃
20
ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃
Marc 16:15
ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃
Actes 18:9
ודבר האדון היה אל פולוס במחזה בלילה לאמר אל תירא כי אם דבר ואל תחשה׃
Actes 18:10
כי עמך אנכי ואיש אל יגע בך להרע לך כי גוי גדול לי בעיר הזאת׃
Romains 10:14-17
14
ועתה איך יקראו אל אשר לא האמינו בו ואיך יאמינו באשר לא שמעו את שמעו ואיך ישמעו באין מגיד׃
15
ואיך יגידו אם אינם שלוחים ככתוב מה נאוו רגלי מבשר שלום מבשר טוב׃
16
אך לא כלם שמעו לקול הבשורה כי ישעיהו אמר יהוה מי האמין לשמעתנו׃
17
לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃
Romains 15:18-21
18
כי לא אעז פני לדבר דבר זולתי אשר עשה המשיח בידי למען הטות באמר ובמעשה את לב הגוים לסור למשמעתו׃
19
בגבורת אתות ומופתים ובגבורת רוח אלהים עד כי מלאתי מירושלים וסביבותיה ועד לאלוריקון את בשורת המשיח׃
20
בהשתדלי להגיד את הבשורה לא במקמות אשר שם כבר נקרא שם המשיח לבלתי בנות על יסוד אחרים׃
21
כי אם ככתוב אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃
Ephésiens 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
2 Timothée 2:2
ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃
Proverbes 10:20
כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃
Proverbes 10:21
שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃
Matthieu 12:34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
Jacques 3:6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃