Proverbes 10:1
משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃
Proverbes 13:1
בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה׃
Proverbes 13:18
ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד׃
1 Samuel 2:23-25
23
ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שמע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה׃
24
אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה׃
25
אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ יהוה להמיתם׃
2 Samuel 15:1-6
1
ויהי מאחרי כן ויעש לו אבשלום מרכבה וססים וחמשים איש רצים לפניו׃
2
והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדך׃
3
ויאמר אליו אבשלום ראה דברך טובים ונכחים ושמע אין לך מאת המלך׃
4
ויאמר אבשלום מי ישמני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו׃
5
והיה בקרב איש להשתחות לו ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו׃
6
ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבאו למשפט אל המלך ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל׃
1 Chroniques 22:11-13
11
עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך׃
12
אך יתן לך יהוה שכל ובינה ויצוך על ישראל ולשמור את תורת יהוה אלהיך׃
13
אז תצליח אם תשמור לעשות את החקים ואת המשפטים אשר צוה יהוה את משה על ישראל חזק ואמץ אל תירא ואל תחת׃
1 Chroniques 28:9
ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד׃
1 Chroniques 28:20
ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה׃
Proverbes 15:31
אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׃
Proverbes 15:32
פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃
Proverbes 1:23
תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃
Proverbes 6:23
כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃
Proverbes 19:20
שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃
Proverbes 25:12
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃
Psaumes 141:5
יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם׃
Tite 1:13
והעדות הזאת אמת היא ובעבור כן תוכיחם תוכחה קשה למען יהיו בריאים באמונה׃
Tite 2:15
את אלה תדבר ותזהיר ותוכיח בכל חזקה ואיש אל יבוז לך׃