Proverbes 1:7
יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Proverbes 8:13
יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Psaumes 34:11
לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃
Psaumes 111:10
ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃
Proverbes 18:12
לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃
Proverbes 25:6
אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד׃
Proverbes 25:7
כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃
Proverbes 29:23
גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
Luc 14:11
כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Philippiens 2:5-11
5
כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃
6
אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃
7
כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃
8
וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃
9
על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10
למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11
וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃
Jacques 4:10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃