Proverbes 13:9
אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃
Esdras 9:8
ועתה כמעט רגע היתה תחנה מאת יהוה אלהינו להשאיר לנו פליטה ולתת לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו׃
Ecclesiaste 11:7
ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש׃
Apocalypse 21:23
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃
Apocalypse 22:5
ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יהוה אלהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים׃
Proverbes 17:22
לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃
Proverbes 25:25
מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃
Psaumes 89:15
אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון׃
Luc 2:10-19
10
ויאמר אליהם המלאך אל תיראו כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה אשר תהיה לכל העם׃
11
כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון׃
12
וזה לכם האות תמצאון ילד מחתל ומנח באבוס׃
13
ויהי פתאם אצל המלאך המון צבא השמים והם משבחים את האלהים ואמרים׃
14
כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃
15
ויהי כאשר עלו מעליהם המלאכים השמימה ויאמרו הרעים איש אל רעהו נעברה נא עד בית לחם ונראה המעשה הזה אשר הודיענו יהוה׃
16
וימהרו לבוא וימצאו את מרים ואת יוסף ואת הילד שכב באבוס׃
17
ויראו וישמיעו את הדבר הנאמר אליהם על הגער הזה׃
18
וכל השמעים תמהו על הדברים אשר דברו אליהם הרעים׃
19
ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה׃
Proverbes 3:8
רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃
Esaïe 58:11
ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו׃