Proverbes 12:14
מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו׃
Proverbes 16:13
רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב׃
Proverbes 24:26
שפתים ישק משיב דברים נכחים׃
Proverbes 25:11
תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃
Proverbes 25:12
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃
Ephésiens 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
Ecclesiaste 3:1
לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃
Esaïe 50:4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
1 Samuel 25:32
ויאמר דוד לאביגל ברוך יהוה אלהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי׃
1 Samuel 25:33
וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי׃