Proverbes 10:1
משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃
Proverbes 23:15
בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃
Proverbes 23:16
ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים׃
Proverbes 29:3
איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון׃
1 Rois 1:48
וגם ככה אמר המלך ברוך יהוה אלהי ישראל אשר נתן היום ישב על כסאי ועיני ראות׃
1 Rois 2:9
ועתה אל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורדת את שיבתו בדם שאול׃
1 Rois 5:7
ויהי כשמע חירם את דברי שלמה וישמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה׃
Philippiens 2:22
ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃
Proverbes 23:22
שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך׃
Proverbes 30:17
עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃
Exode 20:12
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
Lévitique 19:3
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃