Proverbes 17:1
טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב׃
Proverbes 21:19
טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס׃
Psaumes 133:1-3
1
שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃
2
כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃
3
כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃
Philippiens 2:1
לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃
1 Jean 4:16
ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃