Proverbes 16:8
טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃
Proverbes 28:6
טוב רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר׃
Psaumes 37:16
טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים׃
1 Timothée 6:6
ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃
Proverbes 10:22
ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃
Ecclesiaste 2:10
וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא מנעתי את לבי מכל שמחה כי לבי שמח מכל עמלי וזה היה חלקי מכל עמלי׃
Ecclesiaste 2:11
ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש׃
Ecclesiaste 2:18-23
18
ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי׃
19
ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל׃
20
וסבותי אני ליאש את לבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש׃
21
כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה׃
22
כי מה הוה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש׃
23
כי כל ימיו מכאבים וכעס ענינו גם בלילה לא שכב לבו גם זה הבל הוא׃
Ecclesiaste 5:10-12
10
אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃
11
ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו׃
12
מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון׃