Proverbes 14:25
מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃
Proverbes 6:19
יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃
Proverbes 12:17
יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃
Proverbes 13:5
דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר׃
Proverbes 19:5
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃
Proverbes 19:9
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃
Exode 20:16
לא תענה ברעך עד שקר׃
Exode 23:1
לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃
1 Rois 21:13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
1 Rois 22:12-14
12
וכל הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך׃
13
והמלאך אשר הלך לקרא מיכיהו דבר אליו לאמר הנה נא דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך יהי נא דבריך כדבר אחד מהם ודברת טוב׃
14
ויאמר מיכיהו חי יהוה כי את אשר יאמר יהוה אלי אתו אדבר׃