Proverbes 19:12
נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו׃
Proverbes 19:13
הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃
Proverbes 20:8
מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃
Proverbes 20:26
מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃
Proverbes 22:11
אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃
Proverbes 25:5
הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו׃
Proverbes 29:12
משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים׃
Psaumes 101:4-8
4
לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃
5
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
6
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃
7
לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃
8
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃
Matthieu 24:45-51
45
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
46
אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃
47
אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃
48
ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃
49
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
50
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Luc 12:42-48
42
ויאמר האדון מי הוא אפוא הסכן הנאמן והנבון אשר יפקידהו האדון על עבדתו לתת את ארחתם בעתו׃
43
אשרי העבד ההוא אשר בבא אדניו ימצאהו עשה כן׃
44
אמת אמר אני לכם כי על כל אשר יש לו יפקידהו׃
45
והעבד ההוא אם יאמר בלבו בשש אדני לבוא והחל להכות את העבדים ואת השפחות ולאכל ולשתות ולשכר׃
46
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע וישסף אותו וישים את חלקו עם הסוררים׃
47
]84-74[ והעבד ההוא אשר ידע את רצון אדניו ולא הכין ולא עשה כרצונו יכה מכות רבות, ואשר לא ידע ועשה דברים אשר עליהם בן הכות הוא לא יכה כי אם מעט כי כל איש אשר נתן לו הרבה דרוש ידרש ממנו הרבה ואשר הפקידו בידו הרבה ישאלו מאתו יותר׃
48
]84-74[׃
Proverbes 10:5
אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃
Proverbes 17:2
עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃
Proverbes 19:26
משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃