Proverbes 18:6
שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃
Proverbes 21:24
זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃
Proverbes 22:8
זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה׃
Proverbes 28:25
רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן׃
1 Samuel 2:3
אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
Job 5:21
בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃
Psaumes 12:3
יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃
Psaumes 31:18
תאלמנה שפתי שקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז׃
Psaumes 52:1
למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃
Psaumes 52:2
הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃
Psaumes 57:4
נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃
Daniel 7:20
ועל קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלו מן קדמיה תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן חברתה׃
Jacques 3:5
ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃
Jacques 3:6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
2 Pierre 2:18
כי בדברם בגאות דברי שוא יצודו בתאות הבשר על ידי זמתם את אשר אך נמלטו מידי ההלכים בדרך תועה׃
Apocalypse 15:5
ואחרי כן ראיתי והנה נפתח היכל משכן העדות בשמים׃
Apocalypse 15:6
ויצאו מן ההיכל שבעה המלאכים הנשאים את שבע המכות מלבשים בד טהור וצח וחגורים אזורי זהב על לבביהם׃
Proverbes 12:6
דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם׃
Romains 10:9
כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן המתים אז תושע׃
Romains 10:10
כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה׃
Apocalypse 3:10
יען שמרת דבר סבלנותי אשמרך גם אנכי משעת הנסיון העתידה לבוא על תבל כלה לנסות את ישבי הארץ׃
Apocalypse 12:11
והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃