Exode 1:12
וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל׃
Exode 1:22
ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון׃
1 Rois 4:20
יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃
1 Rois 4:21
ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃
1 Rois 20:27
ובני ישראל התפקדו וכלכלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשפי עזים וארם מלאו את הארץ׃
2 Rois 10:32
בימים ההם החל יהוה לקצות בישראל ויכם חזאל בכל גבול ישראל׃
2 Rois 10:33
מן הירדן מזרח השמש את כל ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשי מערער אשר על נחל ארנן והגלעד והבשן׃
2 Rois 13:7
כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם חמשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש׃