Proverbes 14:17
קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃
Proverbes 12:2
טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃
Esaïe 32:7
וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון משפט׃
Esaïe 32:8
ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום׃
Génèse 24:27
ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני׃
Psaumes 25:10
כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃
Psaumes 61:7
ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃
Matthieu 5:7
אשרי הרחמנים כי הם ירחמו׃
Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
Proverbes 19:22
תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃
2 Chroniques 6:8
ויאמר יהוה אל דויד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי הטיבות כי היה עם לבבך׃