Proverbes 10:15
הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃
Proverbes 19:7
כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה׃
Job 6:21-23
21
כי עתה הייתם לא תראו חתת ותיראו׃
22
הכי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי׃
23
ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני׃
Job 19:13
אחי מעלי הרחיק וידעי אך זרו ממני׃
Job 19:14
חדלו קרובי ומידעי שכחוני׃
Job 30:10
תעבוני רחקו מני ומפני לא חשכו רק׃
Proverbes 19:4
הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד׃
Proverbes 19:6
רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן׃
Ester 3:2
וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה׃
Ester 5:10
ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אהביו ואת זרש אשתו׃
Ester 5:11
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך׃